warning
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Postanowienia ogólne

 1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym lub Klientem, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki i postanowienia.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką Zamawiający zawiera z BIOrself catering dietetyczny Michał Majek, z siedzibą w miejscowości Ryki, ul Karola Wojtyły 6, 08-500 Ryki, NIP: 826-220-38-66, REGON: 381835838, zwanym dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą. Adres poczty elektronicznej biuro@biorself.pl. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, iż w dniu zamówienia ma ukończone 18 lat. Zamawiający oświadcza ponadto, że nie jest ubezwłasnowolniony, oraz nie występują żadne inne przeciwwskazania uniemożliwiające mu korzystanie z usług Sprzedawcy.
 3. Zamawiający przy składaniu zamówienia, oświadcza, że zna swój stan zdrowia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody powstałe w związku z ujawnieniem się chorób, schorzeń i uczuleń Zamawiającego.
 4. W celu należytego wykonania zawartej umowy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany

jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Każdy zestaw cateringu dietetycznego BIOrself catering dietetyczny składa się z 5 posiłków, chyba, że ustalono inaczej z zamawiającym. W skład zestawu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą: • Śniadanie • II śniadanie • Obiad • Podwieczorek • Kolacja

Postanowienia dotyczące dostawy

 1. Dostawy cateringu realizowane są codziennie w godzinach popołudniowych. Zestawy cateringu dietetycznego, przeznaczone do spożycia w danym dniu, mogą byś dostarczone do Zamawiającego dnia poprzedniego w godzinach wieczornych, lub odebrane osobiście kolejnego dnia w siedzibie firmy pod adresem Ryki, ul. Karola Wojtyły 6, 08-500. O ewentualnych zmianach w terminie dostawy lub w przypadkach wystąpienia okoliczności losowych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i ustalić z nim możliwy termin dostawy.
 2. Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za dostawę zestawów na terenie miast: Ryki i Dęblin. Dostawa w okolice wyżej wymienionych miejscowości może być objęta dodatkową opłatą w zależności od odległości.
 3. W celu należytego wykonania dostawy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Podany adres musi zawierać również opis umożliwiający Sprzedawcy sprawną dostawę, czyli m.in. nazwę budynku, firmy, piętro, numer klatki, numer pokoju, kod do furtki, czy domofonu. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zestaw posiłków pozostawiony w umówionym przez Zamawiającego i Sprzedawcę miejscu uważa się za dostarczony. Nie dostarczenie zestawu spowodowane zaniedbaniem Zamawiającego, np. podaniem nieprawidłowych danych, nie wpuszczeniem dostawcy na posesję, do klatki w bloku czy w inne umówione miejsce, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie.
 5. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw pod inny uzgodniony z Zamawiającym adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

Zamówienie i płatność

 1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące pakiety diety: a) Dieta klasyczna składająca się z 5 posiłków o kaloryczności zestawu 1000- 1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal, 4000 kcal. b) Dieta oczyszczająca składająca się z 5 posiłków.

 2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest możliwe odpłatnie po uprzedniej wpłacie środków przelewem na rachunek Sprzedawcy lub operatora usług płatniczych, z którym Sprzedawca zawarł umowę lub bezpośrednio u dostawcy kartą kredytową lub gotówką. Cena za usługi Sprzedawcy obowiązuje wg cenników zamieszczonych na stronie https://biorself- catering.eatbu.com, dostępnych po wyborze odpowiedniego miasta. Ceny widoczne na stronie oraz w formularzu zamówienia, są cenami brutto wyrażonymi w PLN.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest: 3.1 Płatność: a) Zaksięgowanie płatności z góry za usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy; b) Informacja od operatora usług płatniczych o wpłacie dokonanej przez Zamawiającego; c) Płatność w siedzibie Sprzedawcy. 3.2 Podanie informacji do zamówienia: a) Wybór diety; b) Podanie dokładnych danych Zamawiającego i dostawy; c) Uzgodnienie ze Sprzedawcą terminu dostawy.

 4. Standardowo do każdego zamówienia wystawiamy paragon z kasy fiskalnej. Podczas składania zamówienia Klient oświadcza czy zakupu dokonuje osoba prywatna czy firma. Zamawiający w chwili składania zamówienia może zażądać wystawienia faktury VAT lub paragonu z numerem NIP. Sprzedawca w późniejszym okresie, na żądanie Klienta, będzie mógł wystawić fakturę VAT z nr NIP Zamawiającego do paragonu tylko i wyłącznie w przypadku gdy nr NIP był podany na paragonie.

 5. Dostawa zamówionych przez Zamawiającego zestawów posiłków będzie zrealizowana w dniu uzgodnionym przez niego ze Sprzedawcą, gdy Zamawiający spełnił warunki realizacji zamówienia i uregulował płatność.

 6. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca akceptuje możliwość zmian planu diety, zmian miejsca dostaw oraz przesunięcie dostaw w czasie. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest poinformowanie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@biorself.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 515-573-685 najpóźniej do godziny 12.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną zrealizowane.

 7. Jeżeli na skutek zmian dokonanych w zamówieniu na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, to nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przeliczona na kolejny okres zamówienia.

 8. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca poprosi Zamawiającego o jej niezwłoczne uregulowanie. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw zamówionych zestawów do czasu zaksięgowania należności.

  Postanowienia dotyczące reklamacji

  1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeśli przedmiot zamówienia lub realizacja zamówienia nie są zgodne z zamówieniem. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie w terminie do 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i stosownie do zapisów prawa regulujących reklamacje produktów żywnościowych.
 9. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres klienta składającego reklamację, datę dostawy lub zgłoszenie jej nie dostarczenia, jeśli dotyczy konkretnego zestawu posiłków, zwięzły opis przyczyny zgłaszania reklamacji oraz formę akceptowanej rekompensaty (ponowne dostarczenie posiłków lub zwrot należności za nie dostarczenie lub niezgodność posiłków z umową). Na czas i wynik procesu reklamacyjnego może wpłynąć zamieszczenie przez Zamawiającego w zgłoszeniu dokumentacji fotograficznej.

 10. Reklamacja powinna zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@biorself.pl bądź pismem przesłanym na adres BIOrself catering dietetyczny Michał Majek, ul. Karola Wojtyły 6, 08-500 Ryki.

 11. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 14 dni. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub pocztą tradycyjną.

 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient może wybrać formę rekompensaty. Dostępne możliwości to ponowna dostawa nie dostarczonych lub niezgodnych z umową posiłków lub zwrot gotówki. Kwoty należności za pozytywnie rozpatrzone reklamacje zwracane będą do Klienta w terminie do 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

 13. W zakresie nieobjętym postanowieniami powyższego regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ustawowe odstąpienie od umowy

 1. Poniższy zapis regulaminu ma zastosowanie dla Usługobiorców/Zamawiających oraz klientów będących konsumentami, i dotyczy umów zawieranych pomiędzy nimi a Usługodawcą/Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, ponieważ przedmiotem usługi świadczonej przez Sprzedawcę jest produkt szybko ulegający zepsuciu i mający krótki termin przydatności do spożycia.

Umowne odstąpienie od umowy

 1. Poniższy zapis regulaminu reguluje umowne prawo o świadczenie usługi i dotyczy umowy zawartej pomiędzy jej stronami czyli Sprzedawcą i Klientem. Ma on charakter dodatkowy, dobrowolny oraz nie wyłącza, nie zawiesza i nie ogranicza innych praw Klienta.
 2. Sprzedawca na zgłoszenie Zamawiającego, który nie dokonał jeszcze płatności oraz którego realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, może to zamówienie anulować. Warunkiem anulowania zamówienia jest dostarczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed planowanym otrzymaniem zamówienia. Oświadczenie można dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierem do siedziby Sprzedawcy (decyduje data otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę) lub pocztą elektroniczną na adres biuro@biorself.pl
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta powinno zawierać: dane Sprzedawcy i dane Zamawiającego, nazwę zamawianych produktów, datę złożenia zamówienia i w przypadku składania oświadczenia w wersji papierowej – datę i podpis Klienta.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy realizacji Usługi z ważnych przyczyn, np. gdy Klient złożył zamówienie do miejsca, w którym Sprzedawca nie świadczy usług, poza obszarem dostaw lub gdy Klient zamówił usługę w godzinach, w których Sprzedawca nie ma możliwości jej realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji celem zaproponowania Klientowi usługi możliwej do realizacji, w miejscu i czasie akceptowanym przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia i odstąpieniu od umowy, niezwłocznie po ustaleniu takiego faktu, najpóźniej w dniu planowanej dostawy, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana regulaminu – usługodawca zastrzega sobie dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. W przypadku gdyby zmiany miały dotyczyć wprowadzenia nowych opłat lub podwyższeniu istniejących, Klient ma prawo odstąpić od umowy.
 2. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy polskiego prawa m.in. Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta i inne.
Image

ul. Karola Wojtyły 6
08-500 Ryki

tel.: +48 515 573 685
e-mail: biuro@biorself.pl

Laureat konkursu orły gastronomii 2020
Firma godna zaufania 2020
© 2020 Studio Luminar Potrzebujesz strony www?